Chương Trước/89Chương Sau

Phiến Tử x Công Lược x Xuyên Việt

Chương 1: Quy tắc

Quy tắc công lược:

1. Cái gọi là [công lược], tức là player (vai chính) từ [nhân vật công lược] đạt được [vật phẩm công lược].

2. Độ khó của nhiệm vụ công lược: S, A, B, C, D. Độ khó sắp xếp từ cao tới thấp.

3. Hoàn thành nhiệm vụ đạt được [tiến độ]: Cấp S đạt 30% tiến độ, Cấp A đạt 10% tiến độ, Cấp B đạt 5% tiến độ, Cấp C đạt 1% tiến độ và Cấp D đạt 0.1% tiến độ.

4. Quy trình công lược: Player lựa chọn mức độ và hình thức – xác nhận nhân vật công lược và vật phẩm công lược – công lược chuẩn bị – tiếp xúc nhân vật công lược hoặc vật phẩm công lược – công lược bắt đầu – công lược – thu được vật phẩm công lược – công lược kết thúc.

5. Ước thúc() của công lược:

· Vật phẩm công lược phải do nhân vật công lược [chủ quan] đưa cho Player ( tức là các loại phương pháp để thu được vật phẩm công lược như ăn cắp, cướp giật… được coi là vô hiệu.)

· Hủy bỏ nhiệm vụ công lược khấu trừ tiến độ theo X5 (tức S cấp khấu trừ 150%, A cấp khấu trừ 50%, từ đó suy ra.)

· Công lược chỉ ở giai đoạn [Công lược chuẩn bị] cung cấp trợ giúp.

() Ước thúc: Ràng buộc

6. Trợ giúp của công lược:

· Trợ giúp không ràng buộc: Công lược cung cấp hai loại hình thức: Một loại là tin tức hình thức, cung cấp toàn bộ tin tức của nhân vật công lược và vật phẩm công lược Hai là lộ tuyến hình thức, cung cấp một bộ cách thức công lược, tin tức bị cấm (cho dù dùng tiến độ cũng không đổi được tin tức).

· Trợ giúp có giá: Player có thể dùng tiến độ mua từ công lược những dịch vụ dưới đây, tỉ suất hổi đoái dựa vào trình độ ảnh hưởng của nhiệm vụ và thời không, sau khi tiêu hao tiến độ, với 1% tiến độ công lược đình chỉ cung cấp bất kỳ trợ giúp nào trong 1 ngày.

i. Cung cấp dịch vụ “Biết tuốt”: Có thể mua tư liệu thông tin về thời không, các loại kỹ năng tri thức (không được trực tiếp đổi lấy kỹ năng) giống như tin tức trợ giúp, tính hữu hựu của tin tức không được vượt quá thời điểm thời không này (tức là không thể đổi lấy tin tức của tương lai).

ii.Cung cấp dịch vụ “Thân thế”: Có thể đặt ra thân phận nhân vật và tư liệu bối cảnh, bối cảnh mỗi lần đổi mới sẽ xóa đi bối cảnh phía trước.

iii. Cung cấp dịch vụ “Trùng sinh”: Có thể thu được một thân thể mới, lấy thân thể của player làm chuẩn mực, biên độ thay đổi nhỏ, tỉ suất hối đoái là số lần sử dụng X10 (ký lần đầu tiên là 10%, lần thứ hai là 20%, từ đó suy ra).

7. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nếu nhân vật công lược tử vong sẽ bị trừ 50% tiến độ, nhiệm vụ công lược đổi lại thành Player chỉ cần thu được vật phẩm công lược.

8. Âm 100% tiến độ hệ thống công lược tự động kết thúc.

Quy tắc xuyên việt:

1. Cái gọi là [Xuyên việt], tức là xuyên qua thời không, gồm [thời gian tiết điểm] và [không gian tọa độ].

2. Ước thúc của xuyên việt:

· Thời gian xuyên việt thì tồn tại thời gian xuôi dòng và nghịch lưu, xuôi dòng thì chỉ có thể xuyên tới tương lai, nghịch lưu thì chỉ có thể xuyên về quá khứ.

· Cùng một thời gian tiết điểm không thể tồn tại hai thân thể giống nhau.

· Xuyên việt chỉ ở giai đoạn [Công lược chuẩn bị] cung cấp trợ giúp.

3. Trợ giúp của xuyên việt: Player có thể sử dụng tiến độ ở thời điểm thời không (hoặc không gian tọa độ) tiến hành xuyên qua, tỉ suất hối đoái dựa vào trình độ ảnh hưởng của thời không và nhiệm vụ, sau khi tiêu hao tiến độ, với 1% tiến độ công lược đình chỉ cung cấp bất kỳ trợ giúp nào trong 1 ngày.

4. Tiến độ 100% Player có thể trở lại thời không ban đầu.

5. Âm 100% tiến độ hệ thống xuyên việt tự động kết thúc.

Truyện convert hay : Xuyên Nhanh Chi Nữ Xứng Công Đức Vô Lượng
Chương Trước/89Chương Sau

Theo Dõi