Tác Giả Kim Bính

Tương Tư Hữu Thời
Cánh Đồng Hoang Vu
Xuân Khởi
Chơi Độc
Sinh Mệnh Thứ Bảy
Sinh Đồ
Con Đường Vấy Máu
Canh Bạc
Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Đọc Truyện