Tác Giả Sơ Hòa 初禾

Quán Mì Tư Ca
Bạn Đời Và Súng
Ánh Trăng Trong Lòng Hắn
Yêu Đội
Kim Chủ, Cưng Ra Đây!
Chim Hoàng Yến Bị Quản Hư

Đọc Truyện