Tác Giả Vu Triết

Tam Phục
Một Đồng Tiền Xu
Không Hòa Hợp
Dung Thành
Kiêu Ngạo
Tôi Đến Mượn Cái Bật Lửa
Trúc Mộc Lang Mã
Ngang Tàng (Tát Dã)
Phi Lai Hoành Khuyển
Thuốc Giải (Giải Dược)
Sự Quyến Rũ Của Sói
Liệp Lang Đảo
Sói Đi Thành Đôi

Đọc Truyện